Inici / Recursos Humans / Outplacement

A qui beneficia

Tancar

A l'Empresa

 • Es responsabilitza socialment dels treballadors a qui, per raons de gestió i d'organització, ha de rescindir el contracte laboral, oferint-los un assessorament per a restituir la seva posició en el mercat de treball.
 • Emet un missatge positiu a la resta de la plantilla, tot evitant així que la situació de reducció de personal desemboqui en desànim i/o desafecció per l'organització.
 • Prepara els directius de l'empresa encarregats de portar a terme l'acomiadament, per afrontar el procés de la manera menys traumàtica possible.

A qui beneficia

Tancar

Als participants

 • Redueixen, en mitjana, a la meitat el temps normal d'un procés d'inserció laboral.
 • Disposen d'una oportunitat per a reflexionar sobre el propi posicionament professional i dissenyar una estratègia de desenvolupament laboral a curt i a mitjà termini.
 • Milloren l'autoconeixement i aborden mecanismes per la superació de dificultats.
 • Aprenen a gestionar de manera autònoma la seva carrera professional.
 • Reben un suport psicològic en un moment que esdevé crític en la seva trajectòria.

A qui beneficia

Tancar

A l'Administració Pública

 • Estalvia despesa pública: escurçant la durada de les prestacions per desocupació.
 • Accelera la recaptació d'ingressos: les quotes de la Seguretat Social i l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que generarà més aviat el treballador amb la seva nòmina.

De què depèn l'èxit

Tancar

L'èxit depèn fonamentalment de:

 • L'adequació del Pla de Treball individualitzat a les característiques del beneficiari i a les oportunitats del mercat de treball.
 • El grau de motivació del participant per incorporar-se al mercat de treball.
 • El grau d'acompliment de l'activitat proposada en el Pla de Treball individualitzat proposat al participant.

OUTPLACEMENT

Objectiu principal de l’Outplacement

Reinserir en el mercat de treball a les persones afectades per un acomiadament d’acord amb els termes pactats per les parts (terminis, retribució, localització, tipus de feina).

Mitjançant l'outplacement Sèpal posa tots els mitjans tècnics i professionals per tal de facilitar el procés previ i el procés posterior a l'acomiadament.

Metodologia de Sèpal

Les especials característiques de la metodologia de Sèpal en els serveis d'outplacement rau en el coneixement llarg i directe dels següents àmbits:

 • Ocupacional: disseny i execució de programes d'inserció laboral i d'orientació professional, gestió de Clubs d'Ocupació, serveis d'assessorament a organismes públics i formació de formadors.
 • Empresarial: selecció i avaluació de personal, disseny organitzatiu, desenvolupament de carreres professionals, formació i coaching.
 • Educatiu: avaluació psicopedagògica, orientació acadèmica, formació de tutors.

El desenvolupament del servei d'outplacement que es presta als participants es fonamenta en les següents premisses:

 • Participació activa dels usuaris en tot el procés d’outplacement Finestra , que reverteix en un increment de la seva implicació i compromís amb les activitats del procés, millora la seva autonomia i autoestima, incrementa les possibilitats d'èxit del procés i estalvia hores de consultoria.
 • Treball personalitzat i tutoritzat Finestra , per un tècnic consultor expert en outplacement, que es converteix en el consultor particular de l'usuari, i el guia i tutela al llarg de tot el procés des d'una visió global i integral de la persona.
 • Treball conjunt de l’equip de consultors assignats a un projecte Finestra , de manera que setmanalment els consultors realitzen sessions de supervisió i seguiment dels casos en procés. Aquest treball permet l'orientació de casos difícils i permet que tots els consultors es beneficiïn de les bones pràctiques d'altres companys.
 • Gestió documental Finestra , per tal de disposar en forma i temps de tots els documents necessaris a fi de seguir el procés correctament i de manera sistematitzada que permet l'anàlisi i alimentació continuada de la informació de les accions anteriors per a les conseqüents.
 • Seguiment i avaluació continuada Finestra de totes les accions del procés per tal d'ajustar cada acció i cada fase a les característiques i necessitats tant de l'usuari com dels requeriments del seu entorn social laboral i personal. A més aquest seguiment i avaluació continuada es converteix en un registre permanent de l'acompliment d'objectius per part de l'usuari.
 • Objectivització i operacionalització d’objectius Finestra que explicita tant els objectius del procés com les responsabilitats de totes les parts implicades, establint de bon principi els compromisos que cada actor assumeix i els moments en que es donaran per extingits.

Programa d’Outplacement

Només després d'analitzar la necessitat i la situació de l'empresa i dels participants afectats, Sèpal elabora una proposta de programa per esser consensuada entre totes les parts.

El programa contempla, a grans trets, dos blocs de serveis:

 • Per a l’empresa Finestra
  • Assessorament en la presa de decisions i en la comunicació d'aquestes als afectats i a la resta de la plantilla
  • Raport periòdic sobre les actuacions desenvolupades
  • Valoració de l'acompliment del programa per tal d'avaluar:
   • els resultats obtinguts
   • les accions empreses
   • les motivacions per incorporar-se a un lloc de treball
 • Per als participants Finestra
  • Balanç Professional
  • Projecte Professional
  • Recerca de feina
  • Seguiment en el lloc de feina

El nostre compromís: orientar i acompanyar per fer el camí més fàcil