Inici / Recursos Humans / Avaluació de personal


Administració Pública

Tancar

Quan el volum d'aspirants és reduït -com sol ser en convocatòries de policia local d'Ajuntaments- la intervenció de Sèpal es centra en aportar la valoració d'Apte / No Apte en base als criteris que s'estableixin oportunament i en funció del lloc de treball, a partir de l'avaluació psicotècnica de les aptituds i de la personalitat del/s aspirant/s.

De cada aspirant Sèpal pot facilitar un informe exhaustiu i descriptiu dels resultats obtinguts en cadascuna de les proves, així com una valoració de les conclusions de l'avaluació.

Quan es consideri oportú, el servei pot incloure la realització d'entrevistes individuals d'aprofundiment i la confecció d'informes pericials.

Els nostres serveis són sol·licitats tant en seleccions com en promocions internes, ja sigui en l'àmbit de la Policia Local com en altres posicions de les entitats locals i empreses públiques, en les que Sèpal aporta un valor d'objectivitat i transparència.

Noves incorporacions

Tancar

Quan el client ha portat a terme el reclutament de candidats i ha examinat els seus currículums, normalment es troba amb la disjuntiva de triar entre diferents persones sense disposar de suficient informació perquè aquesta tria sigui fonamentada amb criteris objectius.

El servei d'avaluació de Sèpal li proporciona, en un termini inferior a 3 dies hàbils, una anàlisi completa sobre l'adequació de cada una de les persones explorades a l'empresa i al lloc de treball que ha d'ocupar.

Promocions internes

Tancar

La detecció del potencial i el desenvolupament de carrera és una pràctica que incorporen amb més freqüència les empreses, com a estratègia per a fidelitzar, incentivar i motivar el seu capital humà.

Oferim a les empreses sistemes de reconeixement dels talents dins de la seva plantilla, detall de les àrees de l'empresa on poden desenvolupar les seves competències amb més garanties d'èxit i plans de carrera dins de l'organització, amb implantació d'incentius i de compromisos viables i motivadors.

Recol·locacions

Tancar

Els canvis produïts dins de l'organització sovint plantegen la necessitat de modificar estructures funcionals. Els llocs de treball pateixen transformacions importants i és pertinent analitzar com és el capital humà de què disposa l'empresa per tal d'encaixar, amb el màxim encert, llocs de feina i persones.

Si aquests canvis s'aborden sobre bases sòlides, com ho són les competències i les motivacions dels treballadors, l'organització s'hi acomoda amb més facilitat. D'aquí que l'avaluació que porta a terme Sèpal constitueixi una gran ajuda en dos sentits:

 • per a l'encert en la presa de decisions, que afecta tant el treballador com l'empresa
 • per a la implementació dels canvis

Una selecció desencertada o els canvis de l'entorn, poden haver situat una persona en un lloc en el qual no es mostra competent si bé, el mateix individu té motivació i capacitat per a desenvolupar-se professionalment, dins del mateix entorn, però realitzant tasques diferents. En aquests casos, l'avaluació de les seves competències permetrà intercanviar llocs de feina entre persones de la mateixa organització, obtenint, com a resultat, una millora de la productivitat i del clima laboral.

Plans de Carrera

Tancar

Els Plans de Carrera constitueixen una de les millors eines que té l'empresa per a retenir el talent i, alhora, per a créixer i beneficiar-se del desenvolupament del potencial de la seva gent.

Igualment, per als professionals i de manera autònoma, el Pla de Carrera és una passa fonamental per al seu desenvolupament en el terreny laboral.

El punt de partida del Pla de Carrera és l'avaluació juntament amb una anàlisi i diagnòstic professional. A partir d'aquesta anàlisi s'aniran determinant objectius on es tindrà en compte el mercat de treball (plans de carrera individuals) o les oportunitats dins de la pròpia organització (plans de carrera corporatius), i es prescriuran actuacions per a assolir-los.

Característiques del servei

Tancar

Mitjançant

 • Proves específiques
 • Entrevistes dirigides

Confeccionem un informe complet que conté:

 • El perfil de competències, les motivacions i les actituds de l'explorat
 • Una valoració de l'adequació de les seves característiques als objectius que hem definit amb l'organització, a fi que l'empresa prengui la seva decisió, en condicions de:

  • disposar de la informació necessària
  • en un termini molt breu de temps
  • amb un cost mínim

AVALUACIÓ DE PERSONAL

Objectius primordials:

 • Disposar d’informació fiable i entenedora que permeti predir comportaments i rendiments en llocs de treball determinats
 • Aportar objectivitat a les decisions que afecten els llocs de treball de les persones

L’avaluació és el punt de partida, la base sobre la qual s’associen persones i funcions, s’encaixen llocs de feina dins l’organigrama, es projecten plans de desenvolupament o de carrera, es programen formacions i, en definitiva, es prenen decisions que afectaran el futur de les persones i de les seves organitzacions.

Amb l’avaluació abordem la valoració de:

 • La trajectòria professional
 • Les competències laborals
 • Les competències personals
 • L’ajust al perfil psicoprofessional requerit
 • Coneixements específics

Obtenir aquesta valoració és la nostra raó de ser

Per tal de complir amb aquest compromís Sèpal dedica anualment un 10% del pressupost al departament de Desenvolupament i Recerca que, de manera constant, aporta millores als sistemes i les eines d’avaluació. Paral·lelament tot l’equip vetlla perquè les condicions de tot el procés siguin les adequades i es mantinguin exemptes d’interferències que podrien desvirtuar els resultats.

Informació adicional

Recursos Recursos

El nostre compromís: VALORAR correctament l'adequació del candidat al lloc de feina