Inici / Psicologia escolar / Avaluació psicopedagògica a ESO i batxillerat


Pel centre.

Tancar
 • Obtenció d'informació objectiva i fiable sobre les àrees cognitiva i de personalitat de tot l'alumnat examinat, de forma ràpida i amb la màxima fiabilitat.
 • Objectivitat i independència del centre en relació a la informació procedent de l'avaluació.
 • Més orientació en la comunicació amb la família.
 • Millor valoració de les famílies vers les consideracions que el centre fa dels seus fills i filles.
 • Ajuda en l'aplicació d'estratègies d'atenció a la diversitat.
 • Ajuda en l'aplicació de tècniques per la conducció de grups.
 • Tangibilització, mitjançant els informes, de la tasca de l'equip psicopedagògic o d'orientació.
 • Aplicabilitat dels resultats de l'avaluació a l'hora d'establir criteris per a la redistribució dels alumnes en nous grups de classe, grups de reforç, etc.
 • Millora de l'autonomia i recursos per portar a terme les tasques tutorials.
 • Més disponibilitat de l'equip psicopedagògic per a tasques d'atenció directa i de suport.
 • Millora de les competències professionals dels docents.
 • Equip docent més motivat i assistit.

Beneficis per a la família

Tancar
 • Afavoreix el coneixement dels fills/es.
 • Proporciona informació positiva, és a dir, fa èmfasi en tots aquells aspectes sobre els quals es pot treballar per ajudar l'alumne/a a progressar.
 • Constitueix una excel·lent guia de consells adequats per millorar les relacions amb l'alumne/a i aconseguir bons resultats educatius.
 • Prescriu exercicis específics, aplicables amb mitjans de l'entorn familiar, orientats a promoure el desenvolupament cognitiu de l'alumne/a i superar les dificultats que pugui presentar.

SATISFACCIÓ DELS CLIENTS

Tancar

Un cop finalitzat el servei, els nostres clients són convidats a fer-ne una valoració per part del departament de Qualitat de Sèpal, mitjançant un qüestionari que presenta dues propostes d'avaluació:

1) Qualitativa: els clients ens aporten suggeriments que ens ajuden a adaptar-nos als canvis constants que experimenta la societat i que es reflecteixen intensament en l'àmbit educatiu: el llenguatge, les sensibilitats, els valors...

2) Quantitativa: els clients ens puntuen en una escala de l'1 al 10, en una sèrie d'indicadors, els més rellevants dels quals són anualment auditats per la consultoria externa de Qualitat.

Globalment, els resultats obtinguts en els darrers dos anys han estat:
Quality

Sense el compromís i la motivació de tot l'equip per la millora contínua, aquests resultats no serien possibles.

Consulta online dels resultats

Tancar

Consulta Online (intranet de Sèpal) amb els resultats per al centre

A partir de les avaluacions psicopedagògiques portades a terme, emetem strongdiferents tipus d’informes, adaptant els seus continguts a les múltiples utilitats que se’n deriven.

Tots aquests informes, tant els individuals de cada alumne explorat com els grupals, són consultables mitjançant una intranet exclusiva per als nostres clients. Mitjançant una clau d’accés i amb totes les mesures de seguretat pertinents per assegurar la confidencialitat i la seguretat de les dades, el tutor o la persona autoritzada pot accedir a tots els informes i raports de resultats, a través de la xarxa.

Aquests resultats es van acumulant curs rere curs, de manera que la consulta online es configura com una eina de gestió eficaç de tots els informes elaborats des de l’inici de la nostra actuació al centre.

A més de la facilitat d’accés a la informació, aquest suport facilita el seguiment de l’evolució dels alumnes avaluats per Sèpal en diferents moments de la seva escolarització i estudiar els efectes de les actuacions portades a terme sobre el seu desenvolupament cognitiu i personal.

D’aquesta manera, a més d’oferir un servei encara més ràpid, posem a disposició del centre un instrument amb grans possibilitats per a una major explotació del coneixement.

AV PSICOPEDAGÒGICA A ESO I BATXILLERAT

Àrees d’avaluació

 • Aptituds Diferencials more

  Conèixer el perfil aptitudinal d'un alumne/a, és a dir, els seus punts forts i els seus punts febles, possibilita actuar en diferents fronts:

  • dibuixar l'itinerari curricular més adient perquè pugui assolir els millors rendiments i la màxima motivació
  • ajudar-lo/a a reforçar les àrees en les quals necessiti un recolzament addicional
  • realitzar projectes formatius i professionals a mitjà termini, és a dir, com a informació fonamental per a la seva orientació acadèmica i professional
 • Personalitat more

  L'avaluació de la personalitat és un component necessari en aquesta avaluació de l'adolescent, en tant que explica gran part de:

  • els resultats acadèmics de l'alumne/a,
  • les seves relacions amb els companys, amb l'escola i amb la família,
  • el seu comportament en general i les conductes esperables en diferents entorns i escenaris presents i futurs,
  • a més, constitueix una eina de suport de gran utilitat en la intervenció de pares i educadors amb els adolescents, en una etapa del seu desenvolupament especialment delicada.
 • Preferències Vocacionals more

  Amb l'avaluació de les seves preferències vocacionals, identifiquem el ventall d'activitats que li són atractives i les que li poden resultar més aversives o rebutjables. Contrastar els seus gustos amb les seves capacitats i traslladar-ho al context escolar permet seleccionar les assignatures en les quals l'alumne/a pot trobar més satisfacció i podria obtenir millors rendiments, així com concretar en futures professions o activitats ocupacionals, el seu projecte acadèmic.

Cursos on s’aplica l’avaluació

 • Avaluació inicial:
  A 1r d’ESO és molt aconsellable, especialment si no es disposa d’informació anterior sobre l’alumnat, explorar les àrees aptitudinals i de personalitat.
 • Avaluació per l’orientació educativa i professional:
  Preferiblement als darrers cursos de l'ESO i també a 1r o 2n de Batxillerat.

  L’avaluació es realitza de forma col·lectiva, en situació de classe.

  Les proves són aplicades, preferiblement, pel propi centre.

 • Objectius de l’avaluació more
  • Conèixer les competències aptitudinals de l'alumne/a en diferents àrees, comparant els seus resultats amb els resultats mitjans dels alumnes de les seves mateixes característiques (edat i nivell acadèmic).
  • Conèixer la disposició general de l'alumne/a per l'aprenentatge, la dedicació i l'esforç. Identificar les seves facilitats/dificultats en relació a les diferents matèries del currículum acadèmic, respecte a agrupacions d'àrees de coneixement i a conceptualitzacions de caràcter teòric o aplicat.
  • Determinar si, a la vista dels rendiments en els diversos factors avaluats, l'alumne/a podria rendir més en els estudis o si ho està fent d'acord amb les seves possibilitats.
  • Identificar les tendències temperamentals i comportamentals de l'alumne/a per tal de predir el seu desenvolupament social i emocional i dissenyar orientacions que afavoreixin la seva adaptació i integració.
  • Disposar d'informació rellevant per al diagnòstic de trastorns de l'aprenentatge, de la personalitat i del comportament.
  • Detectar les activitats -professionals i acadèmiques- en les quals l'alumne/a pot tenir major satisfacció i major èxit.
  • Aconsellar als tutors i educadors del centre (així com als pares si es desitja) sobre el tipus de tracte i de supervisió més apropiats a fi de millorar l'adaptació personal, emocional, social i acadèmica de cada l'alumne.

Aportacions principals del Servei

Un equip de professionals amb més de 20 anys d’experiència, al vostre servei, perquè disposeu:

 • d’una avaluació objectiva, vàlida i fiable de les característiques psicològiques de l’alumne/a
 • de recomanacions expertes sobre les línies d’intervenció indicades en cada cas
 • d’informació en diferents formats i continguts, adequada a les necessitats i característiques dels diferents receptors: famílies, equip psicopedagògic i/o tutorial, direcció del centre
 • d’un suport extern als equips psicopedagògics i tutorials per orientar les seves actuacions en l’aula, en tutoria i amb les famílies
 • d’informació rellevant per a l’orientació educativa i professional

Organització del Servei

 • 1r) Programació de la intervenció per actuar allà on som necessaris more

  Dissenyem el servei amb vosaltres, identificant:

  • En quins cursos es fa necessària l'avaluació psicopedagògica
  • Quines àrees s'han d'explorar preferiblement
  • Quin suport necessita l'equip psicopedagògic
  • Quina assistència proporcionarem als tutors
  • Quina via de comunicació establirem amb les famílies
  • Quin efecte perseguim que tingui l'avaluació sobre els alumnes
  • La conveniència d'emprendre una acció formativa adreçada a tutors, personal docent i/o equips psicopedagògics i d'orientació, els seus continguts i la seva planificació
 • 2n) Administració de les proves
  Aportació del material i de les instruccions per l’administració de les proves
 • 3r) Lliurament dels resultats, en els diversos suports i formats acordats more

  Per a la família:

  Informe descriptiu del cas, en suport paper i amb una acurada presentació tant en el format com en el llenguatge i els continguts.

  Per a l'equip psicopedagògic, tutorial i docent:

  • Informe descriptiu de cada alumne, en suport informàtic i de fàcil consulta, per al centre.
   La presentació d'aquests estudis en suport informàtic persegueix els objectius següents:
   • facilitar la consulta de la informació
   • comprendre a fons el cas
   • assegurar-ne la confidencialitat
   • acumular en un mateix programa els informes de tots els alumnes del centre avaluats en qualsevol data.
  • Informe del grup o grups avaluats.
   Agregació dels resultats individuals per tal d'obtenir-ne una visió de grup, i de centre detectar les característiques principals que el conformen i identificar els casos que destaquen en relació a:
   • els rendiments cognitius
   • la conflictivitat social
   • la inestabilitat emocional
  • Llistes de resultats.
   • Les puntuacions baremades són presentades en llistes alfabètiques de resultats, per grups de classe i per prova administrada.
   • Les puntuacions es presenten en nota T.
   • Cada alumne/a és avaluat/da en relació al seu propi grup (barem intern) i en relació a la població normativa (barem extern).
  • Guia Tutorial.
   Tot i que els nostres estudis han estat dissenyats perquè no sigui necessària una formació prèvia en psicologia o en psicopedagogia per tal de fer-ne ús, proporcionem un manual perquè el personal docent pugui actuar amb total coneixement de causa quan ha de resoldre situacions conflictives o ha de respondre a les demandes molt específiques de pares i alumnes, és a dir, per tal d'oferir un suport addicional per a la seva acció tutorial.
 • 4t) Sessió d’estudi de casos more

  Conduïdes per personal expert de Sèpal i amb la participació activa de l'equip tutorial, membres de l'equip psicopedagògic i altres docents designats per Direcció, en aquesta sessió s'aprofundeix en l'anàlisi de casos individuals i dels grups.

  Els objectius d'aquesta sessió són:
  • Analitzar els resultats de l'avaluació dels alumnes en relació a altres informacions personals i acadèmiques per tal d'orientar el diagnòstic.
  • Dissenyar estratègies d'intervenció en casos de trastorns de la intel·ligència.
  • Abordar els casos de superdotació i la seva problemàtica.
  • Abordar tècniques i estratègies per la conducció d'individus i de grups (maneig de les conductes disruptives, de les fòbies i pors, de la creativitat...).
  • Orientar les intervencions en la relació amb les famílies.
  • Fixar objectius en les adaptacions curriculars.
 • 5è) Presentació dels informes a les famílies more

  Els informes poden ser lliurats a les famílies per part de l'escola en entrevista individual o de forma col·lectiva.
  En qualsevol cas, Sèpal posa a disposició del centre la possibilitat de fer una presentació general d'aquesta avaluació, mitjançant una conferència en la qual el nostre director científic exposa les característiques del treball realitzat i la seva utilitat i aplicabilitat en els entorns familiar i escolar i es tracten temes relacionats amb l'educació dels fills/es.

 • 6è) Servei de consultes
  Atenció personalitzada a les consultes del centre al llarg de tot el curs.

Utilitat, aplicabilitat i beneficis

Consulta online dels resultats

Organigrama

El nostre compromís: aportar-vos les eines essencials per a orientar els vostres alumnes